BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2630/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Qua rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế (GTT22), Tổng cục phát hiện tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có 4 lô hàng xe máy nhập khẩu có trị giá khai báo quá thấp so với mức giá mặt hàng tương tự có trên hệ thống GTT22 bao gồm:

Lô hàng tại tờ khai số: 7/NK/KD ngày 06/4/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy Vento dung tích 150 do Mỹ sản xuất có mức giá khai báo từ 1.000 USD/c đến 1.280 USD/c.

Lô hàng tại tờ khai số: 6219/NK /KD ngày 13/3/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy Vento dung tích 150 do Mỹ sản xuất có mức giá khai báo 1.150 USD/c.

Lô hàng tại tờ khai số: 2/NK/KD ngày 28/4/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy Vento dung tích 150 do Mỹ sản xuất có mức giá khai báo 1.699 USD/c.

Lô hàng tại tờ khai số: 13363/NK /KD ngày 23/5/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy hiệu Aragon 125 dung tích 125cc do Trung Quốc sản xuất có mức giá khai báo 300 USD/c.

Để việc áp giá tính thuế được thực hiện thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định lại giá tính thuế ngay các lô hàng nêu trên, báo cáo kết quả về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An