VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2630/VPCP-QHQT
V/v Tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Singapore

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao,tại văn bản số: 1235/TTr-BNG-THKT ngày 16/4/2007 về việc tham sự Diễn đànKinh tế Thế giới về Đông Á 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cóý kiến như sau:

1. Cử Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2007 (WEF)được tổ chức tại Singapore vào các ngày 24-25/6/2007.

2. Giao Bộ Ngoại giaoxây dựng Đề án tham dự WEF Đông Á và tổ chức đoàn khảo sát kinh nghiệm tổ chứcDiễn đàn tại Singapore để chuẩn bị cho việc tổ chức WEF Đông Á tại Việt Nam vàonăm 2009, nếu được WEFchấp thuận.

3. Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam để giới thiệu vàoDanh sách các tập đoàn toàn cầu tiềm năng của WEF và tổ chức cho một số lãnhđạo doanh nghiệp tham dự WEF 2007 để chuẩn bị cho việc tham dự Hội nghị Các tậpđoàn toàn cầu tiền năng của WEF tại Đại Liên, Trung Quốc vào tháng 9/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Cục QTTV, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc