BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2631/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 7444/TC-CSTL đề ngày 18/7/2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Những nội dung thuộc chính sách đối với người lao động thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Một số nội dung mà quý Bộ nêu đã được điều chỉnh trong các văn bản đang hiện hành, một số nội dung khác đang được nghiên cứu hướng dẫn thực hiện như việc cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995. Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn những vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin gửi quý Bộ nghiên cứu./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng