BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2632/LĐTBXH-LĐVL
V/v xác định tổng mức trợ cấp để tính chế độ thôi việc trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận

Trả lời Công văn số 542/LĐTBXH-TL ngày 9/7/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc ghi ở trích yếu, Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về trường hợp của ông Trần Văn Giáp như sau:

Chế độ cho thời gian phục vụ tại ngũ của ông Giáp được thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c, mục 1, phần II của Thông tư liên Bộ số 448/TT-LB ngày 28/3/1994 của Liên Bộ Quốc Phòng- Lao động - Thương binh và Xã hội- Tài chính hướng dân thực hiện chế độ đối với quân nhân xuất ngũ theo Quyết định về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ.

Theo Công văn của Quý Sở thì thời gian làm việc trong doanh nghiệp để tính trợ cấp thôi việc của ông Giáp bao gồm hai giai đoạn là thời gian làm việc cho khu vực Nhà nước và thời gian làm việc cho Công ty cổ phần khách sạn Phan Thiết. Nguồn chi trả trợ cấp thôi việc được xác định theo quy định tại điểm 2.2, khoản 2, mục B, phần II của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiền lương, mức lương làm căn cứ để tính chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra (thời điểm thôi việc và thời điểm chuyển thành công ty cổ phần).

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận lưu ý chỉ đạo thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng