BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2632/TCHQ-GSQL
V/v chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội
(Đ/c: 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội vàtrân trọng phúc đáp công hàm số Han 59/13 ngày 07/04/2013 của Đại sứ quán Vươngquốc Hà Lan tại Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn việc chuyển nhượng 01 chiếc xeôtô hiệu Nissan Patrol, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2002, số khungJN1TESY61U0106022, số máy ZD30-106371A của ông MARTINUS A.BEEK - Bí thư thứnhất Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội; chiếc xe được tạm nhập khẩu miễn thuế theogiấy phép số 69/TN-CNNG do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp ngày 20/3/2009 nhưsau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 1218/VPCP-QHQT ngày 26/02/2009; trên cơ sở ý kiến củaCục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) tại công văn số 310/LT-ƯĐMT ngày 08/5/2013,đề nghị ông MARTINUS A.BEEK thực hiện thủ tục tái xuất chiếc xe ô tô nêu trên saukhi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quanViệt Nam gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội lời chào trântrọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh