BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2632 TCT/NV5
V/v Thuế đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mayfair Hà Nội
- Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 05 MFH03 ngày 6/5/2003 của Công ty TNHH Mayfair Hà Nội về vấn đề thuế đối với lãi tiền vay của hợp đồng vay nước ngoài ký trước ngày 1/1/1999 được gia hạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 9/10/2002, Tổng cục thuế đã có công văn số 3771 TCT/NV5 trong đó có hướng dẫn cụ thể: trường hợp Công ty TNHH Mayfair Hà Nội gia hạn hợp đồng vay dài hạn ký trước ngày 1/1/1999, nhưng thời gian gia hạn nợ quá 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận tại Hợp đồng thì được xác định là hợp đồng mới với lãi phát sinh kể từ khi hết hiệu lực của Hợp đồng gốc thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Mayfair Hà Nội, Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến