VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2632/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục Đại học - Giai đoạn 3, vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại tờ trình số 1971/NHNN-QHQT ngày 25 tháng 03 năm 2013 về kết quả đàmphán cho Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục Đại học - Giai đoạn 3, vayvốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán vớiNgân hàng Thế giới về Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho "Chươngtrình Chính sách phát triển Giáo dục Đại học Giai đoạn 3" (HEDPO3) nêutrên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ký Hiệp định tài trợ này với đại diện của WB tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao làmthủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới Bộ Tài chính đảm bảo khoản vay này được sử dụng phù hợp với các hoạt độngcủa chương trình.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phốihợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cho việc ký kết Hiệp địnhtài trợ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam