BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/BHXH-KHĐT
V/v lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở BHXH giai đoạn 2015 - 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để kịp thời triển khai thực hiện Đề án quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc củangành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 khi được Thủ tướng Chính phủphê duyệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống trụ sở làm việccủa BHXH tỉnh, BHXH huyện đến thời điểm 01/07/2014 (mẫu biểu số 01 kèm theo).

2. Trên cơ sở thực trạng hệ thống trụ sở làm việc đềxuất phương án ưu tiên đầu tư cho từng công trình theo từng năm của giai đoạnđầu tư 2015 - 2017, giai đoạn 2018 - 2020 (mẫu biểu số 02, 03 kèm theo).

3. Báo cáo số liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đốitượng phục vụ trong năm 2013, 2014, 2015 cho từng đơn vị và dân số hiện có (mẫubiểu số 04 kèm theo).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtriển khai thực hiện và báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 20/7/2014,đồng thời gửi bản mềm về Ban Kế hoạch và Đầu tư (BHXH Việt Nam) theo địa chỉEmail: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để biết);
- Lưu: VT, KHĐT (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

Biểu số 01

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNGTRỤ SỞ LÀM VIỆC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……………….

STT

Tên trụ s

Năm đưa vào sử dụng

Năm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lần cuối

DT đất hiện trạng

Tổng DT sàn làm việc

Số cán bộ hiện có

Số cán bộ dự kiến đến 2020

Trình trạng về đất

Phải di di theo QH

Đang phải đi thuê

Đã cho chủ trương xin đất

Khác..

I

Trụ sở cấp tỉnh

1

II

Trụ sở cấp huyện

1

Huyện A

X

2

Huyện B

X

3

Huyện C

X

Ghi chú hoặc giải thích rõ (nếu có)

Biểu số 02

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁNĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỈNH....

GIAIĐOẠN 2015 - 2017

STT

Tên trụ sở

Năm đầu tư

Hình thức đầu tư

Điều kiện về đất

Dự kiến Tổng mức đầu tư

Lý do đầu tư (di chuyển theo QH, thiếu diện tích...)

2015

2016

2017

CTMR trên đất cũ

Xây mới trên đất cũ

Xây mới trên đất mới

Đã cấp đất (m2)

Đã có thỏa thuận về đất (m2)

Chưa có đất

I

Trụ sở cấp tỉnh

1

II

Trụ sở cấp huyện

1

Huyện A

X

2

Huyện B

X

3

Huyện C

X

……

Ghi chú:...(nếu có)

* Các địa phương cân nhắc, lựa chọn hình thức đầutư cho phù hợp với Quy hoạch của địaphương, diện tích đất hiện có, khả năng được cấp đất, diện tích dự kiến đượccấp,...nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo công năng, thẩm mỹ của côngtrình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Biểu số 3

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁNĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỈNH....

GIAIĐOẠN 2018 - 2020

STT

Tên trụ sở

Năm đầu tư

Hình thức đầu tư

Lý do đầu tư (di chuyển theo QH, thiếu diện tích...)

2018

2019

2020

CTMR trên đất cũ

Xây mới trên đất cũ

Xây mới trên đất mới

I

Trụ sở cấp tỉnh

1

II

Trụ sở cấp huyện

1

Huyện A

2

Huyện B

3

Huyện C

Ghi chú:...(nếu có)

Biểusố 4

TỔNG HỢP SỐ LIỆUĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT; ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VÀ DÂN SỐ CỦA TỈNH…...

STT

Đơn vị

Đối tượng tham gia BHYT, BHXH (số người)

Đối tượng phục vụ (đối tượng hưởng)

Dân shiện có

2013

2014 (kế hoạch)

2015 (dự kiến)

2013

2014 (kế hoạch)

2015 (dự kiến)

Lượt người

Sngười

Lượt người

Sngười

Lượt người

Sngười

I

BHXH tỉnh

II

BHXH huyện

1

Huyện A

2

Huyện B

3

Huyện C

...

Ghi chú:

- Đối tượng hưởng của BHYT tính bằng "lượtngười";

- Đối tượng hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn tínhbằng "lượt người";

- Đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH tínhbằng "số người".