VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/VPCP-KGVX
V/v ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương

Về báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 2627/BCT-QLTT ngày 27 tháng 3 năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đượcgiao tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013), Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương khẩn trương tiếp thu ý kiến củaBộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Dự thảo sổ tay hướng dẫn thựchiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vận chuyển, kinh doanh giacầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, ban hành ngày và đăng trên trang tinđiện tử của Bộ Công Thương trong vòng 03 tháng để các địa phương tham khảo kịpthời.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thươngbiết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định