BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2634 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Duyên hải Bạc Liêu
Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 24 CT/QD ngày 18/2/2003 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Duyên hải Bạc Liêu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì trong mọi trường hợp và thời điểm, khi Công ty Duyên hải Bạc Liêu trực tiếp nuôi tôm thẻ giống, tôm sú, khi bán tại thị trường nội địa hoặc xuất khẩu (kể cả uỷ thác xuất khẩu) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, vì vậy, Công ty không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào.

- Trường hợp từ quý 4/2002, Công ty giao tôm nuôi thương phẩm cho Công ty khác gia công chế biến thành sản phẩm khác, thuộc diện chịu thuế GTGT để xuất khẩu, thì được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá thành sản xuất theo hướng dẫn tại điểm 1, mục IV, phần B Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính. Giá thành làm căn cứ tính khấu trừ theo tỷ lệ trên đây là giá thành sản xuất của các lô hàng đưa gia công chế biến để xuất khẩu.

- Kể cả ngày 11/11/2002, theo quy định tại Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì việc khấu trừ thuế GTGT theo % trên đây bị bãi bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Duyên hải Bạc Liêu, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến