BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2635/LĐTBXH-TL
V/v: Nâng bậc lương đối vớicông nhân trực tiếp sản xuấttrong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 487/LĐTBXH ngày 31/7/2002 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 22/3/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc tổ chức thi nâng bậc đối với công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ thuộc vào yêu cầu công việc và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải quy định tạm thời một số tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn gắn với nội dung công việc và trách nhiệm được giao.

Căn cứ quy định trên, nếu doanh nghiệp có đủ các điều kiện nêu trên thì được tổ chức thi nâng bậc và người lao động đạt yêu cầu của bậc kỹ thuật nào thì được xếp lương theo bậc đó.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh bình biết và hướng dẫn các doanh nghiệp đóng tại địa phương thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân