BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/QLCL-CL2
V/v danh sách doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thú y
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công văn số 2993/ATTP-PC ngày 21/11/2014 của Cục An toàn thực phẩm,Bộ Y tế đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được phép sản xuất các sản xuất dầu mỡ làm thực phẩm tại Việt Nam theo yêu cầu của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, nhằm giảm trở ngại trong khi thông quan hàng hóa,thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Để kịp thời tổng hợp danh sách trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành ( Nghị định 38/2012/NĐ-CP Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ) Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về các doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất các sản phẩm dầu mỡ động vật,thủy sản làm thực phẩm. Thông tin về doanh nghiệp đề nghị tổng hợp theo biểumẫu sau:

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Điện thoại

Sản phẩm dầu mỡ động vật, thủy sản

Kết quả phân loại điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Danh sách trên đề nghị gửi về Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 10/12/2014 theo đường công văn và thưđiện tử (địa chỉ: [email protected]).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT PH Hào (để biết);
- P. CL1 (để p/h);
- Lưu VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp