BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2635/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN theo Luật KKĐT trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 187CT/QLDN ngày 24/2/2006 của Cục thuế tỉnh Lào Cai v/v ưu đãi thuế TNDN theo Luật KKĐT trong nước đối với Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mức ưu đãi thuế TNDN ghi trong Giấy CNƯĐĐT của các đơn vị có cùng ngành nghề là tư vấn xây dựng trên cùng địa bàn là khác nhau. Việc cấp và điều chỉnh Giấy CNƯĐĐT thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh Lào Cai về trường hợp ưu đãi đối với Công ty tư vấn xây dựng Lào Cai để đảm bảo thực hiện thống nhất mức ưu đãi giữa các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

Trong khi chờ đợi việc giải quyết của UBND tỉnh Lào Cai, để thực hiện thống nhất về ưu đãi thuế trên cùng địa bàn, yêu cầu Cục thuế Lào Cai tạm thời thực hiện ưu đãi thuế theo mức và thời gian thống nhất đối với các đơn vị có cùng ngành nghề tư vấn xây dựng trên địa bàn (Công ty xây dựng Tín Lợi, Công ty tư vấn XD hội cầu đường Lào Cai…)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc