BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2637/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7977/CT-HTr ngày27/06/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế GTGT mặt hàng mủ cao su loại mủ đông ở khâu kinh doanh thương mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.10 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại” thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định trên mặt hàng mủ cao su loại mủ đông ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương