BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2638/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế quả chà là NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Tú Hoàng
(Số 158/35 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/2006-CV/TH ngày 25/05/2006 của Công ty TNHH Tú Hoàng khiếu nại về trị giá tính thuế mặt hàng: Quả chà là chín cây chưa qua chế biến nhập khẩu theo TKHQ số 22880/NKD ngày 19/12/2005. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết lần đầu theo đúng chức năng và thẩm quyền quy định. Trương hợp Công ty không đồng ý với nội dung giải quyết của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì có quyền khiếu nại tiếp theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty TNHH Tú Hoàng được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQTP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An