BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 26928/CT-TNCN ngày 02/6/2014 của Cục thuế Hà Nội kiến nghị sửa đổi hướng dẫn về nơi quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán và nơi quyết toán thuế đối với cá nhân thuộc diện giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm c.2, khoản 5, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn:
“Cá nhân chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán.
Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”
- Tại điểm a.5, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo khai quyết toán với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 46 Thông tư này.”
- Tại điểm c, khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú”

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:
- Cá nhân có chuyển nhượng chứng khoán tại hai công ty chứng khoán trở lên nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cư trú.
- Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công, vừa thuộc diện được giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo thì nơi nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ giảm thuế là cơ quan thuế nơi cư trú.
Về đề xuất sửa đổi nơi quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp nêu trên, Tổng cục sẽ nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung hướng dẫn hiện hành để áp dụng thống nhất nếu thấy phù hợp. Trong khi chưa có hướng dẫn nào khác đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?