BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2639 TCT/CS
V/v: chính sách thuế GTGT Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 196/CT ngày 12/4/2001 củaCục Thuế đề nghị giải đáp những vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ bảntự làm trong nông nghiệp:

Hoạt động xây dựng cơ bản trong nông nghiệp dođơn tự làm có hạch toán kết quả kinh doanh riêng phải kê khai, nộp thuế GTGTvới thuế suất là 5% theo quy định tại Điều 2 và Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế vàthuế suất thuế GTGT. Riêng đối với các sản phẩm xây dựng cơ bản là vườn cây,con giống gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật thuế GTGT.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan cóthẩm quyền cho phép bán vườn cây trong thời kỳ xây dựng cơ bản, thì doanhnghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị vườn cây bán ra. Khilập hoá đơn GTGT, dòng thuế GTGT không ghi giá và gạch chéo.

2- Chứng từ về các khoản chi phát sinh ngoàilãnh thổ Việt Nam:

Theo hướng dẫn tại điểm 14, Mục I, Phần B Thôngtư 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính thì chứng từ về các khoản chi ngoài lãnhthổ Việt Nam khi xác định doanh thu chịu thuế GTGT đối với hoạt động du lịch lữhành trọn gói bao gồm: Hợp đồng ký kết giữa các bên bằng ngôn ngữ tiếng Việt (hoặcbản dịch từ hợp đồng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt) và các chứng từ thực chitại nước ngoài. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắncủa các chứng từ chi nói trên khi lập bản kê khai tính thuế.

3- Về chi phí dịch vụ nhỏ không có hoá đơn:

Điểm 4.1.2, Mục 4, công văn số 687 TCT/NV2 ngày06/3/2001 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 2000 hướng dẫn: “Trườnghợp mua vật tư, hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản hoặc dịch vụ nhỏ lẻcủa người không kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh phải lập bảng kê ghi rõhọ, tên, địa chỉ người bán, số lượng hàng hóa, đơn giá, thành tiền, giá dịch vụcung ứng; giám đốc cơ sở sản xuất kinh doanh duyệt chi và chịu trách nhiệmtrước pháp luật. Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá mua hàng hóa trên bảngkê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan thuế ấn định mức giá đểxác định chi phí tính thuế thu nhập.”

4- Về chi phí lương, tiền công đối với doanhnghiệp ngoài quốc doanh:

Hàng năm, Tổng cục Thuế đều có văn bản hướng dẫnthực hiện quyết toán thuế đều nêu rõ: Đối với cơ sở ngoài quốc doanh: Việc xácđịnh chi phí tiền lương, tiền công để xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp được căn cứ vào hợp đồng thoả thuận giữa người lao động và cơ sởsản xuất kinh doanh và phù hợp với đơn giá tiền lương, tiền công đã đăng ký vớicơ quan thuế. Trường hợp phát hiện lương thực trả thấp hơn tiền lương theo hợpđồng đã hạch toán vào chi phí thì chỉ tính vào chi phí theo lương thực trả.Trường hợp không có hợp đồng thoả thuận, không đăng ký tiền lương với cơ quanthuế thì tiền lương, tiền công tính trong chi phí hợp lý để xác định thu nhậpchịu thuế căn cứ theo định mức tiền lương, tiền công do Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố quyết định.

Căn cứ vào văn bản hướng dẫn quyết toán thuếhàng năm, cơ quan thuế hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đăng ký định mứctiền lương, tiền công trong năm kế hoạch với cơ quan thuế để được tính tiềnlương, tiền công thực trả cho người lao động theo hợp đồng lao động vào chi phíkhi tính thuế TNDN. Nếu doanh nghiệp không đăng ký với cơ quan thuế định mứctiền lương, tiền công thì chi phí tiền lương để hạch toán vào chi phí khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN được căn cứ vào định mức tiền lương, tiền công doUBND tỉnh, thành phố quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến