BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 264/TCHQ-KTTT
Về việc không thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Thực phẩm Bích Chi
(45X1, Nguyễn Sinh Sắc, TX SaĐéc, Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 139/BC ngày28/11/2008 của Công ty CP Thực phẩm Bích Chi về đề nghị không thu thuế nhậpkhẩu lô hàng bánh phồng tôm xuất khẩu do không đảm bảo chất lượng bị khách hàngtrả lại đã tái nhập nhưng quá 365 ngày kể từ ngày xuất khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7 mục I Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hoá XNK, thì một trong những điều kiện để hàng xuấtkhẩu nhưng phải nhập trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế đã nộp và không phảinộp thuế nhập khẩu là hàng hoá được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạntối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu. Việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhkhông xét không thu thuế nhập khẩu lô hàng tái nhập của Công ty do quá thời hạnqui định trên là đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thực phẩm Bích Chibiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc