BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 264/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1362/CT-TTHT ngày 15/10/2007 và công vănsố 309/CT-TTHT ngày 13/3/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Phước, công văn số 81101/CV-PMC ngày 10/11/2008 và công văn số 81102/CV-PMC ngày 11/11/2008 củaCông ty Cổ phần Cáp truyền hình Phú Mỹ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Mục II Danh mục A "Ngành nghề, lĩnh vực đượchưởng ưu đãi đầu tư" Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định ngành nghề:"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc Danh mục Bhoặc C ban hành kèm theo Nghị định này" được ưu đãi đầu tư.

Tại điểm 34 Mục V Phần B Phụ lục I "Danh mục lĩnh vựcưu đãi đầu tư" ban hanh kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầutư quy định ngành nghề "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ởđịa bàn thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này" được ưu đãi đầutư.

Tại công văn số 8908/BKH-PC ngày 08/12/2008 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (photo kèm theo) đã hướng dẫn: "hoạt động xây dựng mạng truyềnhình cáp" thuộc hoạt động "xây dựng hạ tầng kỹ thuật".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Cáptruyền hình Phú Mỹ có trụ sở tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 Côngty thực hiện dự án xây dựng mạng truyền hình cáp tại địa bàn thuộc Danh mục Bhoặc C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên), năm 2007 Côngty thực hiện dự án xây dựng mạng truyền hình cáp tại các địa bàn thuộc Phụ lụcII "Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư" ban hành kèm theo Nghị định số108/2006/NĐ-CP (nêu trên) thì các dự án này đáp ứng điều kiện đầu tư vào ngànhnghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Mức ưu đãi thuếTNDN cụ thể đối với từng dự án đầu tư của Công ty được xác định theo nguyêntắc:

- Trường hợp dự án đầu tư thành lập pháp nhân mới để thựchiện dự án thì dự án đó được hưởng ưu đãi theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư không thành lập pháp nhân mới đểthực hiện dự án thì dự án đó được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vàCục thuế tỉnh Bình Phước biết và căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để hướngdẫn đơn vị xác định mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể đối với từngdự án./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương