VIỆN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 264/TĐKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA VIỆN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC SỐ 264/TĐKT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Điều 20 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 58 Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ như sau:

Cơ sở xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng chế độ ưu đãi là Huân chương, Huy chương kháng chiến hoặc Huân chương, Huy chương chiến thắng hoặc cả hai hình thức Huân chương, Huy chương (nếu có). Do nhiều nguyên nhân, nhiều người đã được tặng thưởng các loại Huân chương, Huy chương trên nhưng hiện đã bị thất lạc, hư hỏng hoặc chưa kê khai xét khen thưởng. Trong lúc chờ đợi đổi, cấp lại bằng, giấy chứng nhận, Huân chương, Huy chương và xét tặng những trường hợp sót, để có căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước quy định:

1. Căn cứ vào hồ sơ khen thưởng lưu trữ để cấp giấy chứng nhận đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến cho những trường hợp bằng Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng theo hướng dẫn tại công văn số 129-CVVP ngày 25 tháng 6 năm 1994 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước.

2. Sao lục danh sách khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến kèm theo Quyết định khen thưởng cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Khẩn trương triển khai việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc theo hướng dẫn tại công văn số 24-TĐKT ngày 3 tháng 3 năm 1995 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước.

4. Đối với những người tham gia hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chưa kê khai để xét khen thưởng thành tích kháng chiến thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 40/TĐKT ngày 24 tháng 1 năm 1996 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước.

Đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng lập kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

 

 

Cao Kim Hường

(Đã ký)