THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước Nhà máy nước sông Đuống
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2823/BXD-HTKT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sông Đuống, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Hà nội (HAWACO) tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nhà máy nước sông Đuống theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Tcty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam;
- Cty TNHH MTV nước sạch Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3), Bình.28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải