BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: Về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1139/CT-HCQTTVAC ngày 17/5/2011 của Cục Thuế Thanh Hóa phản ánh về việc ngân hàng vướng mắc trong thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo công văn 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 và vướng mắc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn để sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3.c điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“c) Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu”.
Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC về Mẫu hóa đơn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng có tính đặc thù.
Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Như vậy thông tin nhập vào ứng dụng khi nhập thông báo phát hành hóa đơn là số, ngày ký quyết định in hóa đơn của tổ chức đó do thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn trong công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Khi các ngân hàng gửi thông báo phát hành hóa đơn, đề nghị Cục Thuế tiến hành nhận thông báo. Về khó khăn trong quá trình nhập thông báo phát hành hóa đơn đối với ngành ngân hàng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu để có giải pháp phù hợp.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC - TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?