BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2640 TCT/NV1
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 898/CT-NV ngày 21/6/2001 củaCục thuế về việc giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ thuế có thu mua các mặt hàng nông sản, lâm sản,thuỷ sản chưa quachế biến của người bán không có hoá đơn; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Về xử lý tạm giảm:

Tại điểm 1 công văn số 4543 TC/TCT ngày18/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn vịêc giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệpkinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản do thay đổi mức tính khấutrừ thuế GTGT đầu vào đối với các mặt hàng này đã nêu rõ: “Đối với các cơ sởkinh doanh nộp thuế GTG theo phương pháp khấu trừ thuế có thu mua các mặt hàngnông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua khâu chế xuất của người bán không có hoáđơn, nếu áp dụng mức khấu trừ theo quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP củaChính phủ mà bị lỗ thì được giảm thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2001 tương ứngvới số chênh lệch doanh nghiệp đã kê khai tính khấu trừ theo tỷ lệ % quy địnhtại Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế GTGT. Số giảm thuế nêu trên được xác định là tạm giảm, khicó quyết toán năm sẽ xác định số giảm chính thức theo Luật”.

Như vậy, chỉ khi cơ sở đã lập tờ khai thuế GTGTcủa tháng 1/2001 với mức khấu trừ theo tỷ lệ % quy định tại Nghị định số78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999, nhưng nay do tính lại mức khấu trừ theo tỷ lệ %quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 mà bị lỗ thì mới đượcxét giảm thuế GTGT phải nộp.

Để có căn cứ xác định số thuế GTGT tạm giảm chocác đối tượng nêu trên, các cơ sở kinh doanh có thu mua các mặt hàng nông sản,lâm sản,thuỷ sản phải kê khai, xác định cụ thể số thuế được tính khấu trừ theotỷ lệ quy định tai Nghị định số 78/1999/NĐ-CP Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chínhphủ, số thuế phải nộp của tháng 1/2001 tăng do thay đổi tỷ lệ khấu trừ và số đềnghị giảm thuế, gửi Cục thuế địa phương xem xét và điều chỉnh thông báo nộpthuế cho cơ sở được giảm thuế.

2- Giảm chính thức:

Số giảm thuế nêu trên được xác định là tạm giảm,khi có quyết toán năm sẽ xác định số giảm chính thức theo Luật và theo quy địnhtại Điều 28 Luật thuế GTGT. Những trường hợp được xét giảm thuế GTGT được quyđịnh tại Điều 28 nói trên và Điều 20 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, bao gồm tất cả nhữngcơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn sốthuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây, không giới hạn đối với các doanhnghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải mà gồm các đơn vị kinh doanh thương mại dịchvụ.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướngdẫn thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến