BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2643 TCT/NV7
V/v Xác định giấy tờ hợp lệ về đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 661/CT ngày 16/6/2003 của Cục thuế tỉnh Long An xin ý kiến về việc xác định giấy tờ hợp lệ đất ở của Ông Khai để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định giấy tờ hợp lệ về đất hay không hợp lệ về đất của Ông Khai, Bà Mết để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, phải do cơ quan Địa chính-Nhà đất có thẩm quyền ở địa phương xác định.

- Theo điểm 8, Mục IV, Phần A Thông tư số 115/ 2000/TT-BTC ngày 11/1/2/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất: “ Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của UBND xã, phường, thị trấn”.

- Căn cứ quy định trên, trường hợp Ông Khai, Bà Mết có giấy tờ xác nhận việc mua bán nhà, đất từ trước năm 1975 của Chính quyền cũ và có tên trong sổ địa chính; hiện nay, Ông Khai, Bà Mết đang sử dụng ổn định. Không có tranh chấp, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thì thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất đang sử dụng phù hợp với giấy tờ đó theo quy định tại khoản 3, điều 3, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ.

Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An liên hệ với cơ quan địa chính- nhà đất ở địa phương xem xét, kiểm tra hồ sơ nhà, đất của Ông Khai, Bà Mết và thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương