BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2644 TCT/NV7
V/v Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 733 CT/KH-NV ngày 30/5/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về mức thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn Cục thuế nêu thì Ông Nguyễn Văn A có lô đất diện tích là 300 m2, trong đó diện tích 250m2 có quyết định giao đất, còn lại 50m2 thừa ngoài quyết định giao đất và hạn mức đất ở nhưng cùng nằm trong khuôn viên sử dụng. Nay ông A chuyển nhượng toàn bộ lô đất nói trên cho ông B và được UBND phường, xã xác nhận sử dụng ổn định diện tích nhận chuyển nhượng từ sau 15/10/1993.

Căn cứ quy định tại Mục I, Mục III, Phần B Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất:

- Trường hợp nếu ông A đã nộp tiền sử đất cho toàn bộ 300 m2 khi được giao đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho ông B thì không phải nộp tiền sử dụng đất mà chỉ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất còn ông B phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp nếu ông A nộp tiền sử dụng đất cho 250m2 theo quyết định khi được giao đất, còn 50m2 chưa nộp tiền sử dụng đất nhưng nằm trong khuôn viên sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp, nay ông A chuyển quyền sử dụng đất cho ông B và ông B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 300m2 đất ở trong đó có 50m2 chưa nộp tiền sử dụng đất thì ông B phải nộp 40% tiền sử dụng đất cho 50m2 đất hợp thức hoá và nộp lệ phí trước bạ nhà đất cho toàn bộ diện tích khuôn viên nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra kỹ hồ sơ giao đất và thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng chế độ./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương