BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2645/BGDĐT-VP
V/v giao dịch văn bản điện tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc đại học, học viện, viện;
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,thực hiện giao dịch văn bản điện tử nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xửlý công việc trong ngành giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầuGiám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thực hiện một số nội dungsau:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và triển khai thực hiện Chỉ thịsố 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại đơn vị.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thựchiện giao dịch và sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấytrong các đại học, học viện, viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp và các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là cơ sở giáodục và đào tạo).

3. Văn bản được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố,đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ là văn bản phù hợp với quy địnhcủa pháp luật về giao dịch văn bản điện tử và có giá trị pháp lý như văn bảnchính (văn bản giấy). Hằng ngày, các cơ sở giáo dục và đào tạo truy cập vàotrang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn và truy cậphộp thư điện tử của đơn vị để kịp thời nhận các thông tin, cập nhật các văn bảnquy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ. Các hìnhthức giao dịch vă n bản điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng như sau:

a) Đăng tải, phát hành văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước (luật,lệnh, pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định, công điện, công thư…) liên quan đến giáo dục và của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (thông tư,thông tư liên tịch) chỉ công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơquan Bộ.

- Văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ và gửi tới hộp thưđiện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc có thông tin về văn bản gửi tớihộp thư điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo, bao gồm:

+ Thông tư, chỉ thị; quyết định; thông báo; côngđiện; công thư; kế hoạch; phương án; đề án; báo cáo.

+ Giấy triệu tập hội nghị, hội thảo, giấy mờihọp;

+ Văn bản chỉ đạo chuyên môn; văn bản hướng dẫnnghiệp vụ; các biểu mẫu thống kê …

b) Địa chỉ giao dịch văn bản điện tử.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ giao dịch văn bảnđiện tử qua các hộp thư bogddt@moet.edu.vn hoặc vanphong.bo@moet.edu.vn.

- Giao dịch (gửi, nhận) văn bản điện tử của BộGiáo dục và Đào tạo với các cơ sở giáo dục và đào tạo được thực hiện qua hệthống e-mail trên Internet qua hệ thống @moet.edu.vn. Không sử dụng, không chấpnhận các địa chỉ, hộp thư điện tử có tên miền khác (như yahoo, gmail, hotmail…).

4. Đơn vị nào chưa có địa chỉ hộp thư điện tử(email) trong hệ thống @moet.edu.vn liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, BộGiáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và thiết lập hộp thư điện tử (tài khoản)trong hệ thống @moet.edu.vn. Đăng ký thiết lập, mở tài khoản hộp thư điện tửcủa các cơ sở giáo dục và đào tạo gửi về Cục Công nghệ thông tin có thể bằngvăn bản giấy (bản chính) hoặc văn bản điện tử qua hộp thư cuccntt@moet.edu.vnhoặc qtngoc@moet.edu.vn.

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đàotạo chỉ áp dụng hình thức giao dịch văn bản điện tử để gửi, chuyển phát văn bảnđến các cơ sở giáo dục và đào tạo; không gửi văn bản giấy, trừ văn bản, tàiliệu mật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ (để t/h)
- Các dự án thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương