BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
V/v: Xác nhận nhu cầu sử dụng đất lâu dài, ổn định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 294/TCBQL ngày 01/8/2011 của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I về việc đề nghị Bộ có văn bản xác nhận việc giao đất cho Trường quản lý, sử dụng lâu dài gửi cơ quan chức năng của Thành phố để có đủ giấy tờ cần thiết xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch mặt bằng. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 406/TTg ngày 17/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức cho các cơ sở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu các chương trình, đề tài về khoa học quản lý nhà nước, quản lý kinh doanh và kinh tế xã hội của ngành… Trường có trụ sở chính đặt tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và cơ sở 2 đặt tại xã Vân Canh, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.
Nhằm tạo điều kiện cho Trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo phát triển bền vững; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1040/QĐ-BNN-KH ngày 22/4/2010 cho phép Trường lập Quy hoạch mặt bằng tổng thể đầu tư xây dựng trên khuôn viên đất Cơ sở 2 tại xã Vân Canh, huyện Đông Anh, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng.
Để giúp Trường hoàn thành Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng, hoàn thiện các thủ tục đất đai theo quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận nhu cầu sử dụng đất lâu dài, ổn định đối với cơ sở nhà đất của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh để phục vụ cho các hoạt động của Trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố tạo điều kiện giúp Trường hoàn thiện các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành quy hoạch mặt bằng tổng thể cơ sở nhà đất nói trên.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm giúp đỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I;
- Lưu VT, KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần