BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2646/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1164/CT-THDT ngày05/6/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa vướng mắc về thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày31/12/2005của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Điểm 3, Mục II, Phần A quy định: "3- Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không thu tiền thuê đất nhưng có sử dụng một phần diện tích đất vào mục đích sản xuất kinh doanh hoặc công trình công cộng có mục đích kinh doanh mà không lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền thuê đất".

- Điểm 1, Mục IV, Phần B quy định: "…; trường hợp sử dụng đất được giao không thu tiền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà phải nộp tiền thuê đất thì diện tích tính tiền thuê là diện tích đất thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ…"

Theo đó, trường hợp tại địa phương có các đơn vị quốc phòng, an ninh sử dụng một phần diện tích đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, trong khi chờ Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC đề nghị Cục thuế:

- Đối với phần diện tích sử dụng chung: Việc tính tiền thuê đất chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với phần diện tích sử dụng riêng để kinh doanh: đề nghị Cục thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để ra quyết định cho thuê đất theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai năm 2003. Căn cứ theo quyết định này của UBND tỉnh, quyết định về giá cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền và quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp để xác định diện tích, vị trí,… số tiền thuê đất phải nộp, ra thông báo và thu tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương