BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2647/BCT-KV1
V/v Campuchia thông báo danh mục hàng hoá cấm

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quảnlý)

Bộ Công Thương đã có công văn số 0319/BCT-KV1 ngày 12 tháng1 năm 2009 gửi quí Tổng cục thông báo danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhậpkhẩu của phía Campuchia do Bộ Thương mại Campuchia thông báo.

Ngày 6 tháng 2 năm 2009, Bộ Thương mại Campuchia có công hàmđính chính, trong đó Bộ Thương mại Campuchia đề nghị sửa lại điểm 4 trong Danhmục hàng hoá cấm nhập khẩu của Campuchia là "Hàng hoá đã qua sử dụng: máytính, giày dép, túi xách, pin, máy biến thế."

Trân trọng đề nghị quí Tổng cục thông báo cho các đơn vị cóliên quan về sửa đổi trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên