BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2647/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửI: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 3066/HQHP-PNV ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo loại hình quà biếu. Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 và công văn số 2942/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xe ô tô đã qua sử dụng được làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình quà biếu và Cục Hải quan địa phương không phải cấp Giấy phép nhập khẩu;

2. Về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An