BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2648/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng bản fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 333/HQKH-NVngày 01/04/2013 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòacăn cứ quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan để xem xét, quyết định việc cho phép Công tyTNHH Xăng dầu Phú Khánh - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được nợ "Giấy đăng kýkiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chấtlượng hàng nhập khẩu" bản chính và sử dụng bản fax "Giấy đăng ký kiểmtra chất lượng hàng nhập khẩu" khi đăng ký tờ khai nhập khẩu và bản fax"Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu" đểthông quan hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh