BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2648/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 1035/CT-THDTngày 24/04/2007 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suấtthuế GTGT đối với sản phẩm tinh bột sắn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT banhành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩuưu đãi thì mặt hàng tinh bột sắn thuộc phân nhóm 1108.14.00, áp dụng thuế suấtthuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Đăk Lăk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ chính sách thuế;
- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương