BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2649/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu ôtô trưng bày sản phẩm tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3760/HQTP-NV ngày 08/11/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với xe ôtô tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản xuất đã được Bộ Thương mại và Sở Thương mại cấp Giấy phép tạm nhập – tái xuất; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với xe ôtô của Công ty Mekong Auto và Toyota Việt Nam tạm nhập – tái xuất để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản xuất, không nhằm mục đích kinh doanh, được Bộ Thương mại và Sở Thương mại cấp Giấy phép tạm nhập – tái xuất và đã xuất khỏi Việt Nam trong thời hạn quy định trong Giấy phép, thì áp dụng điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, đối với hàng tạm nhập – tái xuất để tham dự Hội chợ triển lãm được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An