TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2649/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Ông (Bà) NguyễnVy Lam
Địa chỉ: 16/4 Bùi Thế Mỹ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

Trả lời văn thư ngày 25/04/2013 của Ông (Bà) NguyễnVy Lam về thuế thunhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Khấu trừ thuế là việc tổchức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập củađối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập.

...

Khấu trừ thuế đối với thunhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyểndụng làm việc lâu dài, ổn định.

Việc khấu trừ đối với thunhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhậpcăn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiềncông thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượngnộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thunhập còn lại và biểu thuế luỹ tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừsố thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước.”

Căn cứKhoản 1 Mục III công văn số 187/TCT- TNCNngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểmtổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Ví dụ 3. Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinhtrước tháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vàotháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuếtrong năm 2013.”

Trường hợp Ông (Bà) theo trình bày, tiền lương tháng 13/2012được trả 2 lần trong tháng 01/2013 thì đơnvị chi trả có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập chi trả trong tháng 01/2013để tính và khấu trừ thuế TNCN theo biểuthuế lũy tiến từng phần. Tương tự đối với tiền thưởng kinhdoanh năm 2012 được trả trong tháng 03/2013 thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong tháng 03/2013, cuối năm thựchiện quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Ông (Bà) biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.TNCN
- Phòng PC
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
913-6652/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga