VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2649/VPCP-V .I
V/v điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại của Công ty TNHH Phú Đức

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Ngày 15 tháng 4 năm 2015, trên một số phương tiện thông tinđại chúng có bài phản ánh Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đãphát hiện và đang điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại củaCông ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đức (đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng). Về việcnày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiếnnhư sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các lựclượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận thương mạicủa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Đức và các cá nhân có liên quan để xử lýnghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trongtháng 5 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ: CA, QP, Công Thương;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- UBND TP. Đà Nẵng;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, HC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định