BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tintrong hoạt động thốngkê theo tinh thần của Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướngChính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan, hiện tại Bộ Tưpháp đang khẩn trương triển khai xây dựngĐề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê Ngành Tưpháp (Quyết địnhsố 298/QĐ-BTP ngày08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong đó có nhiệm vụ xây dựng phần mềmbáo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP Do đây là một Đềán lớn, có phạm vi triển khai rất rộng từ trung ương đến địa phương nên đòi hỏiphải có lộ trình thực hiện (việc triển khai áp dụng đến cấp xã có đủ điều kiệncần thiết về hạ tầng và nhân lực, dự kiến là vào năm 2018). Vì vậy, trong thờigian chờ đợi phần mềm thống kê theo Đề án được xây dựng xong và đưa vào vậnhành thống nhất trên toàn quốc,Bộ Tư pháp đã xây dựng hệ thống biểu mẫu thốngkê điện tử theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP trên phần mềm excel,trong đó các biểu mẫu được xác lập công thức tự động tính tổng cho tất cả các ôcần tính toán theo yêu cầu của biểu, đồng thời những vùng chứa công thức được xửlý bằng lệnh khóa, bảo vệ công thức, loại trừ khả năng sai lệch giữa số tổng vàsố chi tiết.

Việc xây dựng hệ thống biểu mẫu thốngkê điện tử nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong việc lập báo cáo thốngkê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP được nhanhchóng, kịp thời hơn; giúp nâng cao tính chuẩn xác của số liệu báo cáo và thốngnhất trong kê khai biểu mẫu; giúp cho việc tổng hợp và phân tích số liệu dễdàng hơn, giảm tải công việc cho cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê về côngtác tư pháp và tạo điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử có cấu trúc khi phầnmềm thống kê Ngành Tư pháp đi vào hoạt động.

Toàn bộ Hệ thống biểu mẫu báo cáo thốngkê điện tử và Tài liệu hướng dẫn chi tiết áp dụng hệ thống biểu mẫu báo cáo thốngkê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP được đăng tải trên cổng thông tin điệntử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn, mục hướng dẫn nghiệp vụ, lĩnh vực thống kê).

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng pháp chếcác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩmquyền được giao tổ chức phổ biếnvà khuyến khích những đơn vị, tổ chức cóđủ điều kiện (về cán bộ có khả năng ứng dụng phần mềm excel) triển khaithực hiệnhệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số20/2013/TT-BTP nêu trên bắt đầu từ 15/02/2015.

Cần lưu ý là việc hướng dẫn áp dụng hệthống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử là giải pháp hỗ trợ về công nghệthông tin của Bộ Tư pháp đối với các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổnghợp số liệu báo cáo thống kê theo Thông tưsố 20/2013/TT-BTP, nhưng hệ thống biểu mẫu này không thay thế nhữnghình thức báo cáo thống kê chính thức được quy định tại Điều 5Thông tư số 20/2013/TT-BTP (báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký,đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo hoặcbáo cáo bằng văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số theo quy định củapháp luật). Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tintrong báo cáo thống kê thì không bắtbuộc phải áp dụng hệ thống biểu mẫu điện tử nói trên trong quá trình tổng hợp sốliệu thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Trên đây là một số điểm về hướng dẫnthực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTPtrong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi email đến hộp thư[email protected] hoặc liên hệ với Phòng Thống kê, VụKế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, số điện thoại:04.62739546.

Xin cám ơn sự quan tâm phối hợp củaQuý đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp