BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XNC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 265-CV/A18-P2
V/v cải tiến thủ tục giải quyết khách TQ vào du lịch bằng giấy phép NXC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Các doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép NXC

 

Vừa qua, căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổngcục An ninh đã có công văn số 1598/A11 (A18) ngày 31/5/2006 gửi các cơ quan, đơnvị liên quan (trong đó có Tổng cục Du lịch) về việc cải tiến thủ tục giải quyếtcho khách Trung Quốc vào Việt Nam du lịch bằng giấy phép NXC, thực hiện từ01/7/2006.

Trên cơ sở nội dung công văn nói trên, Cục Quản lý xuất nhậpcảnh xin thông báo:

1. Kể từ ngày 01/7/2006, các doanh nghiệp lữ hành làm thủtục xét duyệt nhân sự cho khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép NXC tạiCông an tỉnh (Phòng Quản lý XNC, dưới đây gọi là PA18) nơi có cửa khẩu kháchnhập cảnh.

2. Thủ tục xét duyệt nhân sự: Doanh nghiệp nộp công văn đềnghị xét duyệt nhân sự tại Công an tỉnh (PA18) nơi có cửa khẩu khách nhập cảnh(theo mẫu N2B – kèm theo). Trong thời hạn 01 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhậncông văn), PA18 sẽ hoàn thành việc xét duyệt nhân sự và có công văn trả lờidoanh nghiệp “đồng ý” hay “không đồng ý” cho khách Trung Quốc sử dụng giấy phépNXC được đi tham quan du lịch ở các tỉnh nội địa của Việt Nam (gọi tắt là côngvăn cấp phép du lịch).

3. Khi đón khách nhập cảnh và tiễn khách xuất cảnh: Doanhnghiệp xuất trình với lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu công văn cấp phép dulịch của PA18 để kiểm tra, đối chiếu với giấy phép NXC, xác nhận danh sáchkhách thực nhập, thực xuất vào công văn cấp phép du lịch và đóng dấu kiểm chứngnhập cảnh, xuất cảnh vào giấy phép NXC (không cấp chứng nhận tạm trú).

4. Ngay sau khi khách nhập cảnh, doanh nghiệp đưa giấy phépNXC của khách đến PA18 để PA18 đối chiếu và giao thẻ du lịch (thẻ du lịch đượcPA18 in sẵn trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trong công văn đềnghị xét duyệt nhân sự). Nếu phát hiện thông tin trong thẻ du lịch (in sẵn)không khớp với thông tin trong giấy phép NXC, PA18 sẽ yêu cầu doanh nghiệp phốihợp để làm thủ tục bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý; nếu phát hiện thời hạn củagiấy phép NXC không dài hơn ít nhất 5 ngày so với thời hạn của chương trình dulịch, PA18 sẽ yêu cầu doanh nghiệp đưa khách trở lại cửa khẩu để xuất cảnh (nếukhách muốn ở lại hoạt động trong tỉnh biên giới, thì doanh nghiệp phải hướngdẫn khách làm thủ tục với PA18 để được xem xét cấp chứng nhận tạm trú và giảiquyết thủ tục theo quy định hiện hành đối với khách vào tỉnh biên giới hoặc Khukinh tế cửa khẩu).

5. Đối với các doanh nghiệp đã nối mạng máy tính với CụcQuản lý xuất nhập cảnh, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Phòng4) để cài đặt lại chương trình và nối mạng máy tính từ doanh nghiệp tới PA18nơi có cửa khẩu khách nhập cảnh.

6. Về trách nhiệm quản lý khách, thủ tục khai báo tạm trú,trả thẻ du lịch … doanh nghiệp vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Xin thông báo để quý doanh nghiệp biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Đức Chính
PTCT – TCAN (để báo cáo);
- Vụ Lữ hành – TCDL (để biết);
- PA18 CA tỉnh biên giới phía Bắc (để thực hiện);
- Bộ Tham mưu – BTL BĐBP (để phối hợp);
- Lưu: XNC/P2.

CỤC TRƯỞNG
ĐẠI TÁ
Triệu Văn Thế