TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 638/HQHP-GSQLngày 24/01/2013 v/v thủ tục TNTX hàng hóa về sửa chữa tại DNCX và báo cáo bổsung thông tin tại công văn số 1028/HQHP-GSQL ngày 7/2/2013, công văn số 1702/HQHP-GSQL ngày 18/03/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì nhà đầu tư có nghĩa vụvà trách nhiệm "Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạtđộng đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhậnđầu tư". Căn cứ quy định này thì Công ty chỉ được thực hiện theo những nộidung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướngdẫn về một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác thì doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động tạm nhập - tái xuất đối với sản phẩmđã sản xuất để bảo hành, sửa chữa sau đó tái xuất.

Như vậy, theo quy định hiện hành,Công ty TNHH Uniden Việt Nam không được nhập khẩu số sản phẩm lỗi do nhà máyUniden China (tại Trung Quốc) sản xuất đã xuất khẩu sang Mỹ để sửa chữa.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công tyliên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính