BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 265/TCT-DNL
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Trả lời công văn số 1100/CSPR-TCKT ngày 16/1/2015của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đề nghị xem xét đối tượng được giảm 30%thuế TNDN năm 2011 đối với hoạt động bán cây cao su thanh lý, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4184/TCT-DNL ngày 29/9/2014 trả lời Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và CụcThuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ bán cây caosu thanh lý năm 2011 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Đề nghị Công tythực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4184/TCT-DNL nêu trên của Tổng cụcThuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cao suPhú Riềng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
- Tập đoàn Công nghiệp CSVN;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy