THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/TTg-NC
V/v thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:y ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản số 61/TTr-UBQG ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện Đ án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2023 và ý kiến các Bộ: Nội vụ (văn bản số 6010/BNV-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2020), Tài chính (văn bản số 14798/BTC-VI ngày 02 tháng 12 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8292/BKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Đ án Quy hoạch tổng thlĩnh vực ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 đến hết năm 2023, như đề nghị của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản nêu trên; Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phối hp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các nhiệm vụ nêu trên bảo đảm phù hợp với các quy định tại thời điểm hiện nay, đt chức, thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mới.

2. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khn trương t chức, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm thời gian, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng (đ báo cáo)
- Các Bộ: QP, NV, GTVT, TN&MT, CT, TC, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Ủy ban Qu
c gia ƯPSCTT&TKCN;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Trịnh Đình Dũng, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, NC (2). Chính

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng