NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------------
V/v: cho vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:
- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo đề nghị của Bộ Công thương và một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về việc cho vay bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu như sau:
1. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2012 (doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu) có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu, mà không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất – kinh doanh để trả nợ vay, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Việc cho vay đối với nhu cầu vốn này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-NHNN, quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn.
3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu cho vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu, gửi văn bản đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo phụ lục kèm theo công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tín dụng, Vụ Pháp chế và cơ quan TTGSNH;
- Lưu: VP, CSTT.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến