BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2653/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dângiai đoạn 2008-2020”, để triển khai dạy học Chương trình giáo dục phổ thông(GDPT) môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở (THCS) phê duyệt tại Quyếtđịnh số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/1/2012 và Chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểmcấp Trung học phổ thông (THPT) phê duyệt tại Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT hướng dẫn cácsở GDĐT từ năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối với nhà trường

Các sở GDĐT lựa chọn và quyết định trường THCS và THPTtriển khai Chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo Đề án“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”theo những tiêu chí sau:

- Trường tham gia cần có cơ sở vật chất tối thiểu theoquy định, có đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng và đạt yêu cầu về năng lực tiếngAnh và phương pháp dạy học tiếng Anh. Học sinh tuyển vào phải đủ năng lực ngônngữ để học tiếp chương trình mới.

- Những trường THCS và THPT tham gia triển khai thíđiểm môn tiếng Anh từ năm học trước theo Chương trình mới tại Quyết định số 3456/QĐ-BGDĐTcủa Bộ GDĐT ngày 05/9/2012 và Quyết định số 3702/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày10/9/2013 phải tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình nàytrong những năm học tiếp theo.

- Phải đảm bảo tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành Chươngtrình GDPT môn tiếng Anh cấp Tiểu học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệthống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trên địa bàn được tiếp tục họcchương trình thí điểm ở cấp THCS khi vào học lớp 6.

2. Đối với giáo viên

Giáo viên THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểutương đương bậc 4; Giáo viên THPT phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đươngbậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thôngtư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

Giáo viên được công nhận năng lực dựa vào một trongnhững căn cứ sau:

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFLInternational; IELTS; CAE; FCE hoặc tương đương còn hiệu lực với trình độ tươngứng.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơnvị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐTngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT.

- Kết quả khảo sát do Bộ GDĐT tổ chức.

Những giáo viên đã qua khảo sát năng lực ngôn ngữcó kết quả gần kề trình độ theo yêu cầu có thể tham gia giảng dạy. Những giáoviên này phải có kế hoạch bồi dưỡng để đạt trình độ theo yêu cầu của cấp họcngay trong năm học 2014-2015.

Giáo viên dạy chương trình mới sẽ tiếp tục đượctham gia các đợt bồi dưỡng về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tập huấnvề sách giáo khoa và chương trình.

3. Đối với học sinh

Học sinh THCS bắt đầu Chương trình từ lớp 6 cần có nănglực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014.

Việc công nhận đạt trình độ bậc 1 của học sinh căncứ vào một trong các yếu tố sau:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ởcấp Tiểu học và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ.

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFLInternational; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặctương đương còn hiệu lực.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơnvị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐTngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT.

- Học sinh đạt yêu cầu qua khảo sát do sở GDĐT tổ chức.Đề thi khảo sát phải có các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, khuyếnkhích các đơn vị khảo sát thêm kỹ năng nói.

Chỉ chọn học sinh đạt yêu cầu năng lực tối thiểu từ5 điểm trở lên (đã làm tròn) theo học chương trình mới. Học sinh không đạt yêu cầunăng lực ngoại ngữ tối thiểu để tham gia chương trình thí điểm học theo chươngtrình 7 năm hiện hành.

Học sinh THPT bắt đầu Chương trình từ lớp 10 cần cónăng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014.

Các sở GDĐT cần thông báo cho học sinh THCS dựtuyển sinh vào các trường THPT dạy tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đăng kí tham gia trướckhi bắt đầu năm học.

Việc công nhận đạt trình độ bậc 2 của học sinh căncứ vào một trong các yếu tố sau:

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFLInternational; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặctương đương còn hiệu lực.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơnvị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐTngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT.

- Kết quả khảo sát do sở GDĐT tổ chức. Việc khảosát có thể được thực hiện ghép trong kỳ thi tuyển sinh hoặc kỳ thi khảo sát tổchức riêng căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương. Đề thi dùng cho khảosát (bao gồm cả tuyển sinh nếu không tổ chức khảo sát riêng) phải có đủ các kỹnăng nghe hiểu, nói, đọc hiểu, viết và kiến thức ngôn ngữ. Chỉ chọn học sinhđạt yêu cầu năng lực tối thiểu từ 5 điểm trở lên (đã làm tròn) theo học chươngtrình mới.

Học sinh không đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ tối thiểuđể tham gia Chương trình thí điểm thì được học theo chương trình 7 năm hiệnhành.

4. Chương trình, tài liệu dạy học, kiểm tra đánhgiá

Đối với cấp THCS là Chương trình tiếng Anh thí điểmcấp Trung học cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/1/2012 vàđối với cấp THPT là Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông phêduyệt tại Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo

Tài liệu dạy học chính là bộ sách giáo khoa TiếngAnh được xây dựng theo Chương trình tiếng Anh thí điểm và do Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành. Giáo viên có thể sử dụng thêm các tài liệu tham khảo, bổ sung cóchất lượng để góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Việc triển khai cụ thể các nội dung phân phốichương trình dạy học, kiểm tra đánh giá, tiến độ thực hiện chương trình, cácđơn vị thực hiện theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 về việchướng dẫn triển khai chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp trung họctheo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn2020” của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của từng thời điểm.

5. Tổ chức thực hiện

Các sở GDĐT cần có kế hoạch triển khai Chương trìnhGDPT môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/1/2012 và Chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểm cấp THPT phê duyệttại Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra của Đề án “Dạy và học ngoạingữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đối với giáo dục phổthông.

Kinh phí cho các hoạt động được chi theo quy định hiệnhành từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu “Tăng cường dạy và học ngoạingữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Các sở GDĐT đăng ký số lượng học sinh học tiếng Anhlớp 6, lớp 10 Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và báo cáo số lượng học sinh lớp 7 theoCông văn số 2982/BGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2013 của Bộ GDĐT về việc “Hướng dẫn triểnkhai dạy học tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia từ năm học 2013-2014”về Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT trước ngày 20/6/2014 để đảm bảo có đủ tàiliệu học tập cho học sinh. Trong văn bản đăng ký phải có số điện thoại di độngvà địa chỉ thư điện tử của cán bộ phụ trách triển khai Đề án của sở GDĐT đểliên lạc khi cần thiết.

Nhận được công văn này đề nghị các sở GDĐT khẩn trươngtriển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giaiđoạn 2008-2020” đối với môn tiếng Anh. Trong quá trình thực hiện có khó khănvướng mắc xin liên hệ với ông Đặng Hiệp Giang, chuyên viên Vụ GDTrH, số điệnthoại 0979099899; địa chỉ thư điện tử [email protected] để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- BQL Đề án NNQG 2020 (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển