BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2653/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công Ty Cổ Phần Phúc Long (Đ/c: 32/196 P. Trường Thọ-Q. Thủ Đức-TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục hải quan nhận được công văn số 1905/BGTVT-VT ngày 12/04/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận cảng Phúc Long của Công ty Cổ phần Phúc Long là cảng nội địa (ICD) theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm I.4.1, mục 4, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty xuất trình đầy đủ hố sơ xin thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa theo qui định và thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra hố sơ;

- Khảo sát thực tế;

- Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện qui định tại điểm I.2, mục 4, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần nêu rõ lý do.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty biết, thực hiện. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/05/2007./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc