BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2655/BKHCN-TCCB
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Công ty nhà nước, các Tập đoàn kinh tế.

Ngày 20/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày05/9/2005 và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007.

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình phê duyệtĐề án thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP đối với cáctổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý (theo biểu mẫu đính kèmCông văn này).

Nội dung Công văn và biểu mẫu kèm theo, Quý cơ quancó thể cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tạiđịa chỉ: http://www.most.gov.vn/ tại mục Thông báo.

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Bộ Khoa học và Côngnghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15/9/2013.

(Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại với chị Lê ThịMinh Hương: 04.3556 0615 và đề nghị Quý cơ quan gửi kèm file báo cáo về địa chỉthư điện tử: [email protected]).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng