BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với đá vôi xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Đông Nam châu Á
(90/24 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 595/CVHT ngày 02/11/2007 và công văn số 615/CVHT ngày 26/11/2007 của Công tyTNHH Đông Nam châu Á về việc thuế GTGT đối với đá vôi xuất khẩu, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 2.19 MụcII phần B trong số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT quy định:"Đất, đá, cát, sỏi (không bao gồm các sản phẩmđược làm từ đất, đá, cát, sỏi như đá xẻ, đá ốp lát, ganitô)" áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 27 mụcII phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định:"Sản phẩm xuấtkhẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụthể dưới đây:

- Đá phiến,cát, đất hiếm"

thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Tại điểm 1 mụcII phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất 0% áp dụngđối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, không bao gồm hàng hóa dịch vụ được quyđịnh tại điểm 27 mục II phần A.

Trường hợp Côngty TNHH Đông Nam châu Á mua sản phẩm đá vôi của Hợp tác xã khai thác - vậnchuyển xã Mông Sơn (tỉnh Yên Bái) đã được gia công chế biến thành đá có kích thước15-30cm và được Bộ Công nghiệp xác định không phải là khoáng sản thô, hóa đơnghi thuế suất thuế GTGT 5% thì khi Công ty xuất khẩu sản phẩm đá này được ápdụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Trường hợp Côngty xuất khẩu các sản phẩm đá tự nhiên dưới dạng đá khối, đá phiến chưa qua sảnxuất, chế biến thành sản phẩm khác thì không thuộc diện được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0%. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào khi Côngty xuất khẩu các mặt hàng này.

Công ty phảihoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ gửi cơ quan có thẩmquyền xem xét giải quyết hoàn thuế theo công văn này.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty TNHH Đông Nam châu Á biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Chi cục thuế Q. Hoàng Mai (Hà Nội);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương