BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2656/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số: 106/XNK-KD ngày 7/6/2006 của Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh về việc xin xác nhận và cho làm thủ tục XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh hiện có nợ 249.681.263 đồng tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hà Nội. Hiện Tổng cục Hải quan đang xem xét hồ sơ để trình Bộ Tài chính giải quyết xóa nợ phạt chậm nộp trên cho Công ty theo điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính do thực hiện cổ phần hóa.

Trong thời gian chờ Bộ Tài chính xem xét giải quyết; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/8/2006 với điều kiện:

Công ty có cam kết thực hiện theo quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Các lô hàng mới phát sinh phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định.

Nếu Công ty vi phạm một trong các điều kiện trên sẽ thực hiện cưỡng chế ngay.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Bắc Ninh biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An