BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2657/TCHQ-KTTT
V/v: thuế GTGT hàng NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Đức
(308 Trần Khát Trân, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 606/2006/VĐ ngày 06/06/2006 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Đức về việc xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 13, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: nhập khẩu giáo trình (giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Trường hợp không phải là sách mà là băng, đĩa âm thanh hoặc ghi hình ghi nội dung các giáo trình thì cũng không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Hồ sơ để làm cơ sở xác định đối tượng không chịu thuế GTGT là hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành, đồng thời xuất trình công văn xác nhận của Tổng cục dạy nghề về hàng hóa nhập khẩu là sách giáo trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Đức biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An