UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2657/UB-VX
V/v Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2002-2003

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2002

Kính gởi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Sở Y tế thành phố
- Bảo hiểm Y tế thành phố
- Uỷ ban nhân dân các quận -huyện

Nhằm tạo điều kiện tiếp tục triển khai chương trình bảo hiểm y tế, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục-Đào tạo và Bảo hiểm Y tế thành phố tại Tờ trình số 118/TTr-GDĐT-BHYT ngày 07/6/2002 về kế hoạch thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm 2002-2003:

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận cho triển khai thực hiện kế hoạch Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2002-2003 theo đề nghị của Sở Giáo dục- Đào tạo và Bảo hiểm Y tế thành phố tại công văn nêu trên.

2. Chấp thuận về nguyên tắc cho triển khai thực hiện một số chương trình Bảo hiểm Y tế từ năm học 2002-2003:

2.1 Triển khai rộng rãi Bảo hiểm Y tế cho đối tượng học sinh mẫu giáo nhằm tạo nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đối tượng mần non.

2.2 Mở rộng quyền lợi cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế loại hình 2 khi chuyển lên điều trị tuyến trên có giấy chuyển viện hợp lệ được hưởng 100%.

2.3 Cho phép thí điểm điều chỉnh giảm phí chung là 50.000 đồng gồm loại hình 1 và loại hình 2 cho tất cả các cấp học đảm bảo quyền lợi: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú, trợ cấp tử vong...

2.4 Cho phép tiếp tục sử dụng quỹ kết dư, quỹ khám chữa bệnh của loại hình 1, loại hình 2 (nếu có) năm học 2000-2001 và 2001-2002 và sử dụng 50% quỹ kết dư bảo hiểm y tế học sinh kể từ năm 1996 đến nay để đầu tư cho các hoạt động y tế học đường theo tỷ lệ và nội dung sử dụng tại mục 3, Tờ trình số 118/TTr-GDĐT-BYT ngày 07/6/2002 của Sở Giáo dục-Đào tạo và Bảo hiểm Y tế thành phố.

3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm Y tế Thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận-huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2002-2003, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 04/LT-GDĐT-BYT ngày 18/7/1998 và Thông tư số 03/LT-GDĐT-BYT 03/3/2000 của Liên Bộ Y tế-Giáo dục Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học./.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài