VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2657/VPCP-TH
V/v: Kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
- Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ,
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Chính phủ, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các đồng chí chỉ đạo Bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ theo các nội dung sau:

1- Đánh giá về sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, cơ quan trong việc thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ trong Bộ, cơ quan. Báo cáo cần chỉ rõ các mặt được, mặt còn hạn chế, những nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

2- Định hướng chỉ đạo công tác 6 tháng cuối năm, những đề xuất đối với hoạt động điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2006, xác định rõ các đề án đã trình, chưa trình; các đề án trình ngoài chương trình, các đề án chuyển tiếp từ năm 2005 sang; các đề án cần lùi thời gian trình hoặc loại bỏ… Bổ sung, điều chỉnh các đề án sẽ trình trong 6 tháng cuối năm 2006, trong đó xác định rõ các đề án sẽ trình trong tháng 7 và quý III năm 2006.

Việc rà soát, đánh giá Chương trình công tác cần căn cứ vào danh mục các đề án của Bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng tháng và các công việc nêu trong Nghị định số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006, các Chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ đầu năm 2006 đến nay.

Đề nghị các Bộ, cơ quan gửi Báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2006 để kịp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên
- Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan trên,
- BTCN, các PCN,
- Các Vụ, Ban XDPL
- Lưu VT, TH (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao