TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2658/CT-TTHT
V/v: Khấu hao tài sản cố định trên đất thuê

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các Chi cục Thuế quận, huyện
- Các Phòng thuộc Cục

Ngày 26/04/2013 Tổng cục Thuế có văn bản số 1361/TCT-CS trảlời văn bản số 7195/CT-TTHT ngày 20/09/2012 của Cục Thuế về việc trích khấu haokhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tài sản cốđịnh (TSCĐ) xây dựng trên đất thuê, đất mượn củacác tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhànước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp). Để việc thựchiện được thống nhất, Cục Thuế TP hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Tiết g, Khoản 2.2, Điều 6 quy định về trích khấu haoTSCĐ:

“...

Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhàxưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xâydựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trựctiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệpchỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu haotài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chínhđối với cáccông trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơnvị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vềtính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giaokèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trịcông trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

- Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theoquy định hiện hành về quản lý tài sản cố định”.

+ Tại Khoản 1, Khoản 11, Điều 23 quy địnhvề hiệu lực thi hành:

“...

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳtính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi.

...

11. Việc giải quyết những tồn tại vềthuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuếthu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2012 thực hiện theo các quy địnhtương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuếnăm 2012”.

Trường hợp doanh nghiệp xây dựng công trình (văn phòng, nhàxưởng, cửa hàng kinh doanh) trên đất thuê, đất mượn củacác tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặcthuê đất trong khu công nghiệp) để phục vụ cho hoạt độngsản xuất, kinh doanh mà hợp đồng thuê đất, mượn đất được ký trước ngày Thông tưsố 123/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 10/09/2012) nhưng vẫn thuộc kỳ tínhthuế năm 2012, đáp ứng các điều kiện quy định tại Tiết g, Khoản 2.2, Điều 6 Thôngtư số 123/2012/TT-BTC thì doanh nghiệp được trích khấu hao đối với công trìnhtrên đất thuê, đất mượn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp thuê đất, mượn đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để phục vụ chohoạt động sản xuất, kinh doanh mà hợp đồng thuê đất, mượn đất được ký trước ngày01/01/2012 thì các điều kiện, thủ tục áp dụng để trích khấu hao tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN vẫn được thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 2.2.h, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo các Phòng thuộcCục, các Chi cục thuế quận, huyện để biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”
- Website Cục Thuế
- Lưu: (TTHT,HC)
951-6752/2012-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga